PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKAT BRATTENG AS

Sist endret: 08.03.2019

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokat Bratteng AS («vi» eller «oss»). Vi er
behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne
personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1 Hvem vi behandler personopplysninger om
Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:
• Privatkunder
• Klienter i straffesaker
• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
• Personer som er involvert i saker vi bistår i
• Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
• Besøkende på vår nettside

2 Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag
Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer
personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold: Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar
vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget.
Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f
(interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn og saksopplysninger.
Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av
personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i
hvitvaskingsloven. Det vil bli krevd kopi av godkjent legitimasjon og innhentet firmaattest.
Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon. Det vil bli registrert opplysninger om adresse,
telefonnummer og eventuell annen kontaktinformasjon. Registreringen av kontaktopplysninger er for
privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering: Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller
andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten

oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med
oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen
saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og
lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2
bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf.
personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Kunnskapsforvaltning: Personopplysninger forvaltes med største varsomhet og innenfor lovbestemt
taushetsplikt, samt advokaters fortrolighetsplikt. Ved bruk av epost benyttes kryptering ved sending av
personopplysninger. I den grad det er mulig henvises til saksnummer eller annen saksidentifikasjon i
melding uten henvisning til navn. Bedriften benytter seg fortrinnsvis av Posten Norges Digipost ved sending
av dokumenter som inneholder personopplysninger og klienter oppfordres til å benytte Digipost i sin
kommunikasjon med selskapet. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap
i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Klientadministrasjon: Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid
og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi
gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining),
mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf.
GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter: Vi oppbevarer aldri saksdokumenter lenger enn det som er
nødvendig for utførelsen av oppdraget og eventuell etterbehandling av saken, normalt inntil 5 år. Lagringstid
avgjøres i det enkelte tilfelle avhengig av sakstype og behov for oppbevaring. Lagring i det angitte
tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid
kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell.
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f
(interesseavveining) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav),
jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som
sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens privatadresse
eller Digipost for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f
(interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle
avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige
for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller
oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel
6 nr. 1 f (interesseavveining, og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf.
GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Hvem vi deler personopplysninger med
Våre leverandører av IT-tjenester og tekniske underleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger
dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren
i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår
instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er
beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle
opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.
Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne
personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller
utleveringen er lovpålagt.

3 Lagring av personopplysninger
Vi lagrer saksdokumenter i inntil 5 år, men kortere tid dersom det ikke lenger er behov.
Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom.
Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir
benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

4 Dine rettigheter
Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av
omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som
helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen
henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har
samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke
tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke
taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille
krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss
om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette
personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for
eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt
til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig
vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan
du sende inn en klage til Datatilsynet.

5 Sikkerhet
Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk,
og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes
for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer
å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for
tilgang for å utføre sine oppgaver.
Vi har vedtatt interner IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet
og bruk av IT-systemer.

6 Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår
nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

7 Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter,
kan du ta kontakt med oss:
Advokat Bratteng AS, Postboks 366, 3201 Sandefjord
Advokat Bratteng AS på Posten Norges digipost.

Avslag eller klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Men hva gjør du om forsikringsselskapet avslår dekning eller ikke gir deg god nok oppfølging?

Opplevelsen av advokathjelp slik det burde være

A-F

Advokat i AltaAdvokat i ArendalAdvokat i Asker – Advokat i AskimAdvokat i BergenAdvokat i BodøAdvokat i BrekstadAdvokat i BrevikAdvokat i BrumunddalAdvokat i BryneAdvokat i BrønnøysundAdvokat i DrammenAdvokat i DrøbakAdvokat i EgersundAdvokat i ElverumAdvokat i FagernesAdvokat i FarsundAdvokat i FauskeAdvokat i FinnsnesAdvokat i FlekkefjordAdvokat i FlorøAdvokat i FosnavågAdvokat i FredrikstadAdvokat i Førde

G-K

Advokat i GjøvikAdvokat i GrimstadAdvokat i HaldenAdvokat i HamarAdvokat i HammerfestAdvokat i HarstadAdvokat i HaugesundAdvokat i HokksundAdvokat i HolmestrandAdvokat i HonningsvågAdvokat i HortenAdvokat i HønefossAdvokat i JessheimAdvokat i JørpelandAdvokat i KirkenesAdvokat i KolvereidAdvokat i KongsbergAdvokat i KongsvingerAdvokat i KopervikAdvokat i KragerøAdvokat i KristiansandAdvokat i Kristiansund

L-O

Advokat i LangesundAdvokat i LarvikAdvokat i LeknesAdvokat i LevangerAdvokat i LillehammerAdvokat i LillesandAdvokat i LillestrømAdvokat i LyngdalAdvokat i Lørenskog – Advokat i MandalAdvokat i Mo i RanaAdvokat i MoelvAdvokat i MoldeAdvokat i MosjøenAdvokat i MossAdvokat i MysenAdvokat i MåløyAdvokat i NamsosAdvokat i NarvikAdvokat i NittedalAdvokat i NotoddenAdvokat i OddaAdvokat i OrkangerAdvokat i OsloAdvokat i Otta

P-S

Advokat i PorsgrunnAdvokat i RaufossAdvokat i RisørAdvokat i RjukanAdvokat i RørosAdvokat i SandefjordAdvokat i SandnesAdvokat i SandnessjøenAdvokat i SandvikaAdvokat i SarpsborgAdvokat i SaudaAdvokat i SkiAdvokat i SkienAdvokat i SkudeneshavnAdvokat i SortlandAdvokat i StathelleAdvokat i StavangerAdvokat i StavernAdvokat i SteinkjerAdvokat i StjørdalshalsenAdvokat i StokmarknesAdvokat i StordAdvokat i SvelvikAdvokat i Svolvær

T-Å

Advokat i TromsøAdvokat i TrondheimAdvokat i TvedestrandAdvokat i TønsbergAdvokat i UlsteinvikAdvokat i VadsøAdvokat i VardøAdvokat i VerdalsøraAdvokat i VinstraAdvokat i ÅkrehamnAdvokat i ÅlesundAdvokat i ÅndalsnesAdvokat i Åsgårdstrand