Søk fri rettshjelp her

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Fri rettshjelp

Søk fri rettshjelp her

Ta kontakt med våre advokater om fri rettshjelp på chat, telefon eller videomøte. Vi hjelper klienter i hele landet – uten ekstra kostnad. 

Forsikringsdekning av advokat

Ved siden av advokat under fri rettshjelp kan du ha rett til å få dekket deler av dine saksomkostninger på din bolig- innbo eller bilforsikring. Når det gjelder personskader vil saksomkostninger som hovedregel dekkes under den aktuelle forsikring.

Søk advokat dekt av fri rettshjelp eller forsikring

Vi vil alltid vurdere mulighetene for dekning av dine saksomkostninger ved inngåelse av oppdrag.  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette og vi vil hjelpe deg med å søke om fri rettshjelp eller forsikringsdekning.

Fri rettshjelp innebærer at advokatbistanden helt eller delvis kan bli dekket av staten. Advokathjelpen kan gis som fritt rettsråd som innebærer veiledning og hjelp utenfor domstolene, eller som fri sakførsel som er rettshjelp i saker for domstolene. I begge tilfeller bistår vi deg med å søke om dekning av omkostningene.

Typiske sakstyper for fri rettshjelp er familiesaker, klagesaker til NAV, erstatning for personskade, søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse av husleieforhold eller oppsigelse i arbeidsforhold. I slike saker kan vi hjelpe deg med å søke advokat dekt under fri rettshjelp. 

For å komme inn under ordningen med fri rettshjelp fra advokat må ikke inntekten overstige 246.000 per år dersom du er enslig eller 369.000 for husstanden. Nettoformuen må ikke være over 100.000 kroner. I enkelte saker kan Fylkesmannen gi dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensene. Det må da sendes særskilt søknad om dette. 

I enkelte utlendingssaker, i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker, i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker hvor en som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen, saker om erstatning for straffeforfølgning og i saker som gjelder melding til politiet om menneskehandel, kan det gis fri rettshjelp ved advokat uavhengig av inntekt og formue.

I andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp ved advokat etter en konkret vurdering av Fylkesmannen. Dersom det er mulig å få dekket advokatomkostningene på andre måter, for eksempel forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand eller råd og veiledning av et offentlig kontor, vil det som hovedregel ikke bil gitt fri rettshjelp. 

Vi tar imot søknader om fri rettshjelp ved advokat og vurderer om vi kan innvilge fri rettshjelp selv eller om søknaden må videresendes til Fylkesmannen før rettshjelp kan innvilges. Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for kostnader som påløper i saken din. Det påløper imidlertid ingen kostnader før vi har avtalt med deg å starte et oppdrag.

Statens sivilrettsforvaltning: Fri rettshjelp

Advokatenhjelperdeg.no: Fri rettshjelp

Lovdata: Rettshjelploven

Fylkesmannen: Fri rettshjelp

Utdanning.no: Advokat

Wikipedia: Advokat

Advokatforeningen: Advokaten hjelper deg

Lovdata: Advokater

Store norske leksikon: Advokat

Krav til dokumentasjon:

Beskrivelse av saken din

Lønnslipp og/eller utskrift fra NAV som dokumenterer all inntekt siste 3 måneder

Siste års skattemelding (hentes fra altinn.no)

Kopi av godkjent legitimasjon

Fyll ut følgende skjema:

Søknad om fri rettshjelp med dokumentasjon og utfylt skjema sendes:

Søknad med dokumentasjon og utfylt skjema sendes til Advokat Bratteng AS. Vi anbefaler at søknaden sendes via Digipost som er en sikker tjeneste fra Posten Norge. Du finner oss enkelt som mottaker ved å søke på Advokat Bratteng AS.

Advokat Bratteng AS, postboks 366, 3201 Sandefjord

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.

Få advokat dekt på din forsikring

Vi finner advokaten med best kompetanse i din sak

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Avslag eller klage på boligkjøperforsikringen

En boligkjøperforsikring, er en forsikring som kan tegnes av en boligkjøper ved kjøp av bolig. Men hva gjør du om forsikringsselskapet avslår dekning eller ikke gir deg god nok oppfølging?

No more posts to show