Advokat i Troms og Finnmark

Personvernerklæring

Advokat i Troms og Finnmark

Advokat i Troms og Finnmark

Hele norges mobiladvokat

Ta kontakt med våre advokater for din sak i Troms og Finnmark på chat, telefon eller videomøte. Vi hjelper klienter i hele landet – uten ekstra kostnad. 

Advokat i Troms og Finnmark

Dersom du søker etter advokat for din sak i Troms og Finnmark, er Advokat Bratteng AS et godt valg. Du vil få tildelt en advokat som har kunnskap om rettsfeltet din sak gjelder.

Vurdering av sak

Advokat Bratteng AS gjør det lettere å bruke og kontakte advokat i hele landet. Våre solide og engasjerte advokater og advokatfullmektiger sitter klare til å gjennomgå din sak og vurdere hvordan den best kan løses og forfølges videre. Ofte vil det være mulig å søke deler av advokatkostnadene dekt på dine forsikringer eller under ordningen med fri rettshjelp. 

Solid.Engasjert.

Vårt motto er Solid. Engasjert. Ingenting er tilfeldig hos oss og vi strekker oss langt for å gi deg som klient den beste advokatbistanden. Vi er landets første mobiladvokat fordi vi ønsker å være tilgjengelig for deg som klient. Vi jobber etter et klart prinsipp om at en sak ikke skal ha unødvendig ventetid som følge av oss. Vi hjelper deg effektivt og greit uansett hvor i landet du bor – og uten ekstra kostnad.

Finne advokat i Troms og Finnmark

Når du søker etter advokat for din sak i Troms og Finnmark, er det viktig å tenke på at du finner en advokat som har kompetanse innenfor det aktuelle rettsfelt. Det er også viktig at advokaten har kapasitet til å ivareta din sak på en god måte og kan jobbe effektivt med saken. Kompetanse om det aktuelle rettsfelt og god progresjon og oppfølging, er ofte avgjørende for det endelige utfallet av saken. Vi bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i Troms og Finnmark og sørger alltid for en solid gjennomgang av sakens dokumentasjon og sakens rettslige sider. 

Fri rettshjelp i Troms og Finnmark

I mange tilfeller vil det være mulig å få dekt advokatomkostningene gjennom ulike ordninger. Fri rettshjelp i Troms og Finnmark gjennom det offentlige gis innenfor spesielle saksfelt og etter egne vilkår. Dette kan du lese mer om her. Mange har forsikring på bolig, bil og øvrige forsikringer som inneholder rettshjelpsdekning. Advokatene våre kan hjelpe deg med å søke om slik dekning. Du kan lese mer om ordningen her. Dersom man får endret et vedtak fra det offentlige, vil det også kunne være mulig å søke omkostningene dekt. 

Advokat

Advokat er en beskyttet tittel for jurister som innehar advokatbevilling. Advokater yter rettslig bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner eller myndigheter. 

Advokatbistand kan ytes i sivilrettslige saker mellom private rettssubjekter eller i offentligrettslige saker som gjelder forholdet mellom private rettssubjekter og det offentlige. 

Advokat Bratteng AS

Advokat Bratteng AS ble etablert i 2015 og har lagt vekt på å bygge solid kompetanse innenfor våre utvalgte rettsområder. Alle våre medarbeidere gjennomgår intern kompetanseutvikling og deltar jevnlig på kurs for å fornye sin kunnskap. Vi er opptatt av at våre klienter skal få den beste mulig bistand. Derfor gjør vi alltid en grundig gjennomgang av sakens dokumentasjon og de rettslige sider og vi sørger alltid for å oppdatere oss på seneste rettspraksis. 

Teknologi

Advokat Bratteng AS er et moderne advokatkontor hvor vi benytter seneste tilgjengelig teknologi. Dette sikrer at du som klient alltid får mest mulig effektiv bistand. 

Kontakt med advokat for din sak i Troms og Finnmark

Dersom du søker advokat for din sak i Troms og Finnmark, kan du ta kontakt med oss på telefon +47 337 40 111 eller på chatten på denne siden. Vi vil gi deg tilbakemelding i løpet av svært kort tid. 

Avtal gjerne å møte oss på kontoret i Sandefjord eller på et mobilmøte.

Chat og videomøte

Tjenesten mobiladvokaten.no leveres av Advokat Bratteng AS. Gjennom tjenesten tilbyr vi en chat som kan benyttes til generelle spørsmål. I tillegg tilbyr vi videomøte med advokat som kan gjennomføres med din mobiltelefon, nettbrett eller pc. Tjenesten er enkel å benytte og krever ingen nedlastning. Sikkerheten er godt ivaretatt ved at samtalen er såkalt ende-til-ende kryptert. 

Tilgjengelighet

Vi er opptatt av å være tilgjengelig for deg og ser alltid etter nye måter å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 

Arbeidsrettsadvokat i Troms og Finnmark

Våre advokater i arbeidsrett bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere ved tvister i arbeidsforhold i Troms og Finnmark. Det er særlig aktuelt å benytte advokat ved oppsigelse og avskjed. Men det er også aktuelt med advokatbistand ved omorganisering og nedbemanning. Våre advokater har erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett og bistår jevnlig arbeidsgivere og større arbeidstakergrupper ved forhandlinger og rettslig behandling av tvister.

Ansettelsesprosessen – Bruk advokat som kan arbeidsrett

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med ansettelsesprosesser og utforming av arbeidsavtaler innenfor arbeidsretten. Det er viktig at et arbeidsforhold starter med de riktige forutsetninger. Behovene for begge parter kan forandre seg underveis i et arbeidsforhold og arbeidsavtalen bør ta høyde for det. Arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets start.

Arbeidsavtalens innhold

Arbeidsmiljøloven stiller krav til innholdet i en arbeidsavtale. Det er særlig viktig å nedtegne skriftlig dersom arbeidsforholdet inngås midlertidig og om det skal gjelde prøvetidsbestemmelser. Arbeidstid og lønn vil ofte være underlagt tariffavtaler. Men der det ikke gjelder tariffavtale, er det arbeidsavtalen som innenfor lovens rammer fastsetter vilkårene som gjelder i ansettelsesforholdet. Da er det viktig at arbeidsavtalen på en utfyllende måte fastsetter hvordan arbeidstiden skal beregnes og hvilke lønnsvilkår som gjelder, herunder for overtidsarbeid.

Klausuler i arbeidsretten

Ved utforming av arbeidsavtalen bør det også vurderes om det er behov for lojalitetsklausul eller konkurranseklausul, og bestemmelser om eierskap til immaterielle rettigheter.

Unngå arbeidsrettslige tvister ved bruk av advokat

En godt utformet arbeidsavtale vil kunne minske faren for tvister underveis i arbeidsforholdet og klargjøre forutsetningene for ansettelsen. Advokat Bratteng AS bistår med å vurdere fast- eller midlertidig tilknytningsforhold, utforming av arbeidsavtaler og behov for endringer underveis.

Hovedforpliktelser i arbeidsretten

Arbeidstakers fremste plikt i et arbeidsforhold, er å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, mens arbeidsgivers plikt motsetningsvis er å betale avtalt lønn til rett tid. Brudd på disse grunnleggende pliktene i et arbeidsforhold, kan innebære alvorlige sanksjoner fra motparten.

Lov, tariffavtale og arbeidsavtale

Utover dette, er det selvsagt svært mange andre plikter og rettigheter som gjelder mellom partene. Disse kan fremkomme av lov, tariffavtale og arbeidsavtale, men også av uskreven rett. Det vises særlig til den lojalitetsplikt som gjelder under et arbeidsforhold.

Endringer av arbeidsavtalen

Begge parter kan ha behov for endring av de avtalte forutsetninger. Endringer i virksomheten, kan skape behov for at arbeidstakere blir satt til nye oppgaver, til andre arbeidstider og andre steder. Her er det viktig å gjennomføre en god prosess, slik at en unngår mulige tvister eller rettslige prosesser.

Bistand fra advokat innenfor arbeidsrett

Advokat Bratteng AS bistår ved forhandlinger og tvisteløsning som kan oppstå underveis i arbeidsforhold og ved gjennomføring av endringer i arbeidsforholdet. Finn din advokat innenfor arbeidsrett i Troms og Finnmark her.

Oppsigelsestid

For både arbeidstakere og arbeidsgivere vil det oppstå spørsmål i forbindelse med ønske om å avslutte arbeidsforholdet. Etter loven gjelder en oppsigelsestid på en måned fra den første i måneden etter at oppsigelsen har kommet fram, dersom ikke lengre oppsigelsestid er avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale, og dersom det ellers ikke følger særlige unntak etter loven. 

Oppsigelse og avskjed i prøvetid

I prøvetid kan kortere oppsigelsestid avtales. Det er imidlertid en viktig forskjell på arbeidstakers og arbeidsgivers mulighet til oppsigelse. Arbeidstaker kan når som helst si opp sitt arbeidsforhold, uten å måtte vise til en grunn. Arbeidsgiver må ha «saklig grunnlag».

Saklig grunn

Arbeidsgivers vurdering av om det foreligger saklig grunn for oppsigelse byr på en vanskelig avveining. Det er også viktig at man følger en god prosess i tråd med lovens regler. I motsatt fall, vil en oppsigelse kunne bli kjent ugyldig ved en rettslig prøving og det vil kunne innebære betydelige kostnader i form av krav om erstatning.

Juridisk bistand

For å forebygge mulige kostbare rettslige tvister i forbindelse med oppsigelse, bør arbeidsgiver i hovedsak søke juridisk veiledning før prosessen starter. 

Sluttavtale

Det understrekes at partene står fritt til selv å avtale at arbeidsforholdet skal avsluttes, og at bestemmelser om oppsigelsestid kan fravikes. Ofte er forhandlinger om en sluttavtale et godt alternativ til gjennomføring av en konfliktskapende oppsigelse.

Juridisk bistand fra advokat som kan arbeidsrett ved omorganisering i Troms og Finnmark

Advokat Bratteng AS bistår med råd og veiledning I forbindelse med avslutning av arbeidsforhold i Troms og Finnmark. Det gjelder særlige regler ved oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold, virksomhetens forhold og arbeidstakers forhold. Vi bistår også i forbindelse med nedbemanningsprosesser og forhandlinger om sluttavtaler. Vi bistår innenfor alle saker som gjelder oppsigelse og avskjed.

Advokat arbeidsrett Troms og Finnmark

Spør advokat om arbeidsrett i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: Arbeidsrett

Arverettsadvokat i Troms og Finnmark

Våre arverettsadvokater kjenner arvelovens regler godt. Vi gir bistand både ved planlegging av arv ved testament og ved tvister om gjennomføring av arveoppgjør i Troms og Finnmark. Det er viktig å benytte seg av advokat i slike oppgjør for å sikre at fordelingen blir gjennomført i henhold til lovens regler. 

Arveloven – utgangspunkt

Arveloven inneholder egne regler om hvordan fordelingen av arv skal gjennomføres, dersom det ikke er skrevet testament. Utgangspuntket er at arven går til arvelaterens barn. Men dersom arvelateren etterlater seg ektefelle, vil ektefellen arve 1/4 av det den andre etterlater seg. Arven til ektefellen skal minst være 4 G. Den samme retten til minstearv har samboer dersom paret har eller venter felles barn. Ta kontakt med advokat for nærmere informasjon om reglene.

Testament – utgangspunkt

Ektefellens rett til arv kan avgrenses ved testament, men under vilkåret om at det blir gjort kjent før arvelaterens død. 

Pliktdelsarven til arvelaterens livsarvinger må imidlertid respekteres. Det innebærer at 2/3 av verdiene skal tilfalle arvelaterens livsarvinger. Pliktdelsarven kan imidlertid begrenses ved testament til 1 million per barn. 

Arvelateren kan med andre ord i testament råde over den frie tredjedel dersom han eller hun etterlater seg barn. Dersom arvelateren ikke har ektefelle eller livsarving, stiller det seg helt fritt.

Formkrav til testament

Testament må skrives under bestemte formkrav for å være gyldig, og vi bistår både med utforming og betryggende oppbevaring av testament. Benytt advokat ved utforming av testament for å være trygg på konsekvensene. 

Rett til å sitte i uskiftet bo

Når den ene ektefellen dør, kan den andre overta felleseie uskiftet. Det innebærer at det ikke gjennomføres noe skifte overfor barna. Den samme retten kan ektefellen ha for verdier som er særeie, dersom det er bestemt i ektepakt. 

Ektefellen har i utgangspunktet ikke rett til å sitte i uskiftet bo overfor særkullsbarn. Da må særkullsbarna samtykke. 

Alt den gjenlevende ektefelle blir eier av, blir det av det uskifteboet, med unntak av det som er fastsatt skal være særeie for ektefellen. Dersom ektefellen har tatt over særeie i uskiftet bo, vil også ens eget særeie gå inn i uskifteboet. 

Råderett over uskifteboet

Gjenlevende ektefelle råder over uskifteboet som en eier ellers ville gjort. Det finnes imidlertid noen klare begrensninger til dette. 

Den gjenlevende har ikke rett til å gi bort fast eiendom eller gaver som ikke står i forhold til boets størrelse. Dersom det er gitt slik gave, kan arvingene kreve den omstøtt innen ett år etter at de hadde kunnskap om gaven. 

Retten til uskifte kan falle bort

Retten til uskifte faller bort, dersom den gjenlevende gifter seg på nytt. Retten bortfaller også dersom den gjenlevende blir fratatt rettslig handeevne på det økonomiske området. 

Ved skifte etter den lengstlevendes død, skal uskifteboet deles likt mellom de to arvegruppene. Dersom boet skiftes mens den lengstlevende lever, har også lengstlevende rett på å få beregnet sin ektefelle-arv.

Uskifte som samboer

Også for samboere er det bestemt rett til uskifte i loven. Men vilkåret er at en har, har hatt eller venter barn med den avdøde. Da har en rett på å overta felles bolig og innbo og bil og felles fritidsbolig i uskifte. 

Dette gjelder imidlertid heller ikke her overfor særkullsbarn. 

Retten til uskifte for samboer kan avgrenses ved testament, men det forutsettes at samboeren har fått kunnskap om dette før arvelaterens død. 

Avkortning av forskudd på arv

Dersom en av livsarvingene har fått en gave av betydning, uten at de andre livsarvingene har mottatt tilsvarende verdier, skal denne gaven avkortes i det endelige arveoppgjøret. Dette gjelder imidlertid bare hvis arvelater selv har fastsatt det eller at det kan godtgjøres at dette har vært arvelaterens forutsetning. 

Ved avkortning vil det kunne bli uenighet om arvelateren har ment at det skal være forskudd, hvilken verdi som skal legges til grunn og hvordan den endelige beregningen skal gjennomføres. 

Privat eller offentlig skifte

Ved privat skifte må en eller flere av arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld. Det innebærer at en bør forsikre seg om at det ikke er mer gjeld enn verdier i boet, før det overtas til privat skifte. Privat skifte gjennomføres ved at en eller flere av arvingene foretar arbeidet med skiftet. Det kan også engasjeres en advokat til dette. 

Offentlig skifte gjennomføres av retten og kan kreves av en av arvingene så lenge det private skiftet ikke er avsluttet. Offentlig skifte kan imidlertid bli kostbart som følge av det arbeidet som skal utføres.

Advokat arverett Troms og Finnmark

Spør advokat om arverett i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: Familierett

Advokat ved barnefordeling i Troms og Finnmark

Våre barnelovsadvokater bistår i saker som gjelder fast bosted, fastsettelse av samvær, foreldreansvar og barnebidrag i Troms og Finnmark. Ved alle avgjørelser som gjelder barn, skal det tas utgangspunkt i barnets beste. 

Mekling

Ved samlivsbrudd mellom foreldre som har felles barn under 16 år, skal det gjennomføres mekling. Dette kan gjennomføres ved det lokale familievernkontoret. Mekling er en forutsetning for å få utstedt separasjonsbevilling og skilsmissebevilling. 

Dersom en sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samvær skal reises for retten, må det foreligge en gyldig meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder. 

Skriftlig avtale

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og fastsettelse av samvær. Imidlertid er det opp til hver part om en ønsker å inngå en slik avtale i forbindelse med meklingen. Dersom det ikke kommer til enighet, vil det kunne være mulig å forhandle om løsninger ved hjelp av advokat eller det kan bli nødvendig å ta ut søksmål for å få fastsatt en ordning. 

Fast bosted og samvær

Foreldrene står fritt til å avtale om barnet skal bo fast hos den ene eller om barnet skal ha delt fast bosted hos dem begge. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet om dette, må retten ta stilling til hvem barnet skal bo fast med. Retten kan kun der det foreligger særlige grunner bestemme at barnet skal ha fast bosted hos begge. Det innebærer at retten normalt vil fastsette fast bosted hos den ene, og samvær for den andre. Dette fordi delt fast bosted krever at foreldrene har høy grad av samarbeidsevne- og vilje. 

Rettslig behandling i barnefordelingssaker

Rettslig behandling av saken reises ved at det innleveres en stevning fra den ene parten. I denne fasen vil det som regel være hensiktsmessig å benytte advokat. Barnefordelingssaker skal prioriteres og behandles så effektivt som mulig for domstolen. Det er også mulig å be om en midlertidig avgjørelse, inntil saken er endelig avgjort. 

Rettsforberedende møte

Som regel skal retten innkalle partene til ett eller flere rettsforberedende møter. Hensikten med møte er å kartlegge hva partene er uenige om, drøfte sakens videre behandling, men også mekle mellom partene dersom det ligger til rette for det. 

Retten kan oppnevne en sakkyndig i forbindelse med slike saksforberedende møter og det kan gjennomføres samtaler med foreldrene og barna. 

Hovedforhandling

Dersom partene underveis i prosessen ikke har lykkes med å komme til enighet, vil det bli gjennomført en hovedforhandling (rettssak) med bevis- og vitneføring. Retten vil da ta endelig stilling til de spørsmålene som er reist av partene. 

Endring av avtale eller avgjørelse

Foreldrene har fri adgang til selv å endre på de avtaler som tidligere er inngått, dersom de er enige om det. Dom, rettsforlik og avtale med tvangskraft, kan bare endres når særlige grunner tilsier det. 

Advokat barnefordeling Troms og Finnmark

Spør advokat om barnefordeling i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: Familierett

Biladvokat i Troms og Finnmark

Våre advokater påtar seg saker om kjøp og salg av bil i Troms og Finnmark. Kjøp av bil er ofte grunnlag for tvist mellom selger og kjøper når det oppdages mangler.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gjelder for det tilfellet at selger av bilen opptrer i næringsvirksomhet og selger til en forbruker. Dersom selger ikke er forhandler eller næringsdrivende og dersom kjøper er næringsdrivende, er det kjøpsloven som regulerer avtalen. Lovene inneholder en del ulike bestemmelser og generelt er det forbrukerkjøpsloven som best ivaretar kjøpers interesser. 

Risikoens overgang

Risikoen for bilen går over på kjøper når den er levert i henhold til lov og avtale. Risikoens overgang innebærer at det er kjøper som etter dette står ansvarlig for hendelser som skader eller resulterer i feil på bilen.

Tidspunktet for bedømmelsen av mangler

Selv om risikoen for mangler går over på kjøper ved levering, har selger ansvar for mangler som har foreligget på overleveringstidspunktet, selv om mangelen først viser seg senere. Ofte er dette et vanskelig bevisspørsmål. Imidlertid slår forbrukerkjøpsloven fast at dersom noe annet ikke kan bevises, skal en mangel som viser seg innen 6 måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. 

Mangler ved bilen

Dersom bilen ikke er i den stand som fremkommer av avtalen, er dette en mangel. Bilen har også en mangel dersom selger ikke har opplyst om forhold ved bilen som han burde ha kjent til, men under forutsetning av at det kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Det er det også en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det selger har opplyst om eller som fremkommer av markedsføringen av bilen. Også her er det krav om at manglende opplysninger må antas å ha innvirket på kjøpet.

Kjøper kan likevel ikke gjøre gjeldende som mangel noe som han kjente til eller måtte kjenne til ved kjøpet. 

Bilen solgt «som den er»

Det ordinære er at bruktbiler selges med forbehold «som den er». Selv om et slikt forbehold er brukt i avtalen, foreligger det fortsatt en mangel dersom det er gitt manglende eller feil opplysninger slik som nevnt over. Bilen kan også ha en mangel dersom bilen er i dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. 

Hvorvidt det foreligger en mangel må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Våre advokater gjør stadig slike vurderinger i bilsaker. 

Garanti

Selger kan påta seg et ansvar for mangler og retting av mangler utover det som følger av lovens regler. Dette omtales som garantiansvar. En garanti dekker altså noe mer enn lovens regler om mangler og mangelsbeføyelser som i alle tilfelle kan kreves etter loven. Villkårene fremgår av garantibeviset. 

Forsinkelse

Dersom bilen ikke blir levert til avtalt tid og det ikke skyldes kjøper, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, kreve erstatning og ved tilfelle av vesentlig avtalebrudd kreve heving av avtalen. Hvorvidt vilkårene for de nevnte mangelsbeføyelser er til stede, må avgjøres i det enkelte tilfelle. Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering av dette. 

Retting, prisavslag, erstatning og heving av bilkjøp

Dersom det foreligger en eller flere mangler, vil det være aktuelt for kjøper å holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag og erstatning. Det kan også fremsettes krav om heving av avtalen, dersom manglene samlet sett anses å være tilstrekkelig vesentlig. Det anbefales å få en vurdering av advokat før en fremsetter erklæring om heving av avtalen. 

Reklamasjon på bilkjøp

Dersom det foreligger en mangel, må kjøper overholde den relative og absolutte reklamasjonfristen for å kunne påberope seg mangelen. Den relative reklamasjonsfristen fastslår at kjøper må reklamere på mangelen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I forbrukerkjøp er det bestemt at denne fristen aldri skal være kortere enn 2 måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. 

Den absolutte reklamasjonsfristen er to år. Men for deler som er ment å vare vesentlig lengre, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år. 

Det er viktig å huske på at kjøper må overholde både den relative og absolutte reklamasjonsfrist, for at kravene ikke skal gå tapt.

Selgerens krav ved mislighold av kjøpsavalen

Også selger kan fremsette mislighetsbeføyelser dersom kjøper ikke oppfyller sine plikter etter avtalen, typisk betalingen. Selger kan da fremsette krav om oppfyllelse av avtalen, kreve heving og erstatning for de tap selger har lidt og selger kan også holde bilen tilbake inntil betaling er mottatt. 

Forsikringsdekning av advokatomkostningene

Ved tvist om kjøp og salg av bil, vil bilforsikringen inneholde en rettshjelpsdekning som vil kunne dekke advokatomkostninger i en oppstått tvist med fradrag for egenandel. Vi hjelper deg med å søke slik dekning på din forsikring. 

Advokat bil Troms og Finnmark

Spør advokat om bil i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: Eiendom

Boligadvokat i Troms og Finnmark

Våre advokater bistår i bolig- og eiendomssaker i Troms og Finnmark. Saker tilknyttet eiendom og bolig er typisk tvister som oppstår etter boligsalg, tvister med håndverkere, utleietvister eller gjennomføring av forsikringsoppgjør etter skade. 

Kjøp av bolig er regulert av avhendingslovens regler samt inngått kjøpekontrakt. Eller bustadoppføringsloven dersom det gjelder avtale om oppføring av ny bolig. 

Mangler ved boligen

Boligen lider av en mangel dersom den ikke svarer til avtalen som er inngått mellom selger og kjøper. Videre kan boligen ha mangel ved manglende eller uriktige opplysninger fra selger. Da forutsettes det imidlertid at mangelen kan antas å ha hatt innvirkning på den avtalen som er inngått. 

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Kjøperen har en undersøkelsesplikt og kan ikke gjøre gjeldende noe som mangel dersom kjøper visste eller burde vite om forholdet. 

Boligen solgt med forbehold

Det vanligste er at boligen selges «som den er». Dette innbærer ikke at ethvert mangelskrav bortfaller.

Mangler ved boligen til tross for forbehold

Boligen kan fortsatt ha mangel ved manglende eller uriktig opplysninger fra selger. Boligen kan også ha mangel dersom tilstanden til boligen er vesentlig dårligere enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. 

Relativ reklamasjonsfrist ved kjøp av bolig

Dersom kjøper ikke gir selger melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er, innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, vil kravet gå tapt.

Absolutt frist og advokat bolig

Den absolutte reklamasjonsfrist er 5 år. Ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering av påberopte mangler.

Heving av bolighandel

Ved mangler kan det være aktuelt å fremsette krav om heving, prisavslag og erstatning. Vi anbefaler at du bruker advokat i slike prosesser, da det ofte handler om store verdier.

Få dekt advokat på forsikring

I de fleste tilfeller vil du få dekt advokatomkostningene på din forsikring mot betaling av egenandel. Møt oss på mobilen i dag for en gjennomgang av din sak. 

Advokat bolig Troms og Finnmark

Spør advokat om bolig i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Håndverkertjenesteloven

Dersom du som boligeier har inngått avtale med håndverker som opptrer i næring om reparasjoner, vedlikehold, ombygning eller lignende, er det håndverkertjenesteloven som regulerer avtalen. Tjenesteyteren plikter å utføre tjenesten fagmessig og vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. 

Pris for håndverkertjenester

Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres på flere tilfredsstillende måter, skal håndverkeren velge den rimeligste måten. Er prisen ikke fastsatt på forhånd, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris). Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i all fall ikke med mer enn 15 %. 

Mangler ved håndverkertjenester

Dersom tjenesten ikke er utført fagmessig eller er i samsvar med offentlig lov eller sikkerhetskrav, foreligger det en mangel. Det samme gjelder dersom tjenesten ikke er levert i henhold til avtalen.

Reklamasjon på håndverkertjenester

Kjøper av tjenesten må overholde både relativ og absolutt reklamasjonsfrist for å kunne påberope seg mangelen. Den relative reklamasjonsfristen er innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Den absolutte reklamasjonsfristen for arbeid på fast eiendom er fem år. 

Retting, prisavslag, heving og erstatning

Ved mangel kan det fremsettes krav om retting, prisavslag og erstatning. Dersom tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen, kan det være aktuelt å heve avtalen. 

Advokat håndverkertjenesteloven Troms og Finnmark

Spør advokat om håndverkertjenester i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Advokat husleieloven Troms og Finnmark

Advokat Bratteng AS bistår både leietakere og utleiere i Troms og Finnmark i forbindelse med tvister om avtaleforhold. Utleie av bolig og lokaler reguleres av husleieloven. Typiske tvister oppstår om leiepris, varighet av leieavtalene og oppsigelse av leieavtalen. 

Forsikringsoppgjør ved skade

Ved skade på bolig etter ulykker, vannlekkasje eller naturskader, bistår vi i saker som gjelder forsikringsoppgjør. Ofte oppstår det uenighet om hvor mye skadene skal takseres til og hva som faktisk er skadet. I den forbindelse er det ofte viktig at det innhentes flere takstrapporter for å få riktig forsikringsutbetaling. Ta kontakt med oss for bistand til forsikringsoppgjør. 

Forside: eiendom

Personskadeadvokat i Troms og Finnmark

Dersom du har vært utsatt for en personskade, og trenger bistand i din sak i Troms og Finnmark overfor forsikringsselskapet, vil Advokat Bratteng AS kunne bistå deg på en trygg og effektiv måte. Vi bistår klienter både ved yrkesskade, trafikkskade og pasientskade. Som regel vil advokatomkostninger dekkes under din forsikring. 

Det er viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, for at saken skal få et best mulig utfall. Det er også viktig å være klar over at det gjelder frister som er avgjørende for at krav ikke skal gå tapt.

Advokat ved yrkesskade

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring som sikrer arbeidstakere som blir utsatt for en yrkesskade i jobben. Forsikringen skal dekke skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade). Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer likestilles med yrkesskade. 

Utmåling av erstatning ved yrkesskade

Yrkesskadeforsikringen skal dekke lidt tap, tap i framtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre skadelidte i framtiden. Hvis skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art, skal det gis særskilt ménerstatning.

Advokat ved trafikkskade

For at du skal ha krav på erstatning for personskade etter trafikkulykke, må det påvises årsakssammenheng mellom ulykken og de skadene du krever erstatning for. Spørsmål om årsakssammenheng reiser ofte vanskelige juridiske vurderinger som det er viktig at du får advokatbistand til. 

Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.

Menerstatning

Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse

Advokat på forsikringen

Ved yrkesskade og trafikkskade vil advokatomkostninger som hovedregel bli dekket av den aktuelle forsikringen. Ta kontakt med oss, så vil vi søke dekning av dine omkostninger under forsikringen.

Advokat ved pasientskade

Advokat Bratteng AS bistår jevnlig i saker overfor Norsk Pasientskadeerstatning vedrørende ansvarsgrunnlag og utmåling av erstatning. Som skadelidt kan man selv melde saken inn for NPE. Advokat kan bli dekt i forbindelse med senere utmåling av erstatning. 

Advokat personskade og yrkesskade Troms og Finnmark

Spør advokat om personskade og yrkesskade i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: personskade

Skilsmisseadvokat i Troms og Finnmark

Ved samlivsbrudd befinner man seg i en vanskelig situasjon og det er viktig å benytte advokat for å være trygg på å finne gode løsninger ved fordeling av verdier. Vi bistår med inngåelse av skifteavtaler og avtaler etter samlivsbrudd i Troms og Finnmark.

Reglene ved fordeling av verdier er forskjellig for samboere og ektefeller. I mange tilfeller vil boligen utgjøre den største verdien.

Separasjon og skilsmisse

For ektefeller vil utgangspunktet være at verdiene deles etter at det er gjort fradrag for gjeld. Imidlertid vil det ved skifte være avgjørende om dere har felleseie eller om det er avtalt særeie. Og det kan være aktuelt å skjevdele verdier man hadde med seg inn i ekteskapet og som fremdeles er i behold. Det kan også reise seg spørsmål i forbindelse med fradrag for gjeld. Disse spørsmålene løses etter ekteskapslovens regler.

Vi har god erfaring med å bistå i saker som omhandler skifte etter skilsmisse både ved utenrettslige forhandlinger og rettslige prosesser.

Samlivsbrudd mellom samboere

Ved et samlivsbrudd mellom samboere vil ikke ekteskapslovens regler gjelde. Som det klare utgangspunkt tar hver av partene med seg ut det man selv eier. Imidlertid kan det reise seg vanskelig spørsmål ved avklaring av eierskap og eierbrøk. Dette vil særlig kunne ha stor betydning for felles bolig. 

Vi bistår ved forhandlinger om avtaler og rettslige prosesser for domstolene. 

Advokat skilsmisse og samlivsbrudd Troms og Finnmark

Spør advokat om skilsmisse og samlivsbrudd i Troms og Finnmark på chat, videomøte eller telefon. 

Forside: familie

Ta kontakt  med oss og vi vil straks finne den beste advokaten i din sak i Troms og Finnmark. Personvernerklæring

A-F

Advokat i AltaAdvokat i ArendalAdvokat i AskimAdvokat i BergenAdvokat i BodøAdvokat i BrekstadAdvokat i BrevikAdvokat i BrumunddalAdvokat i BryneAdvokat i BrønnøysundAdvokat i DrammenAdvokat i DrøbakAdvokat i EgersundAdvokat i ElverumAdvokat i FagernesAdvokat i FarsundAdvokat i FauskeAdvokat i FinnsnesAdvokat i FlekkefjordAdvokat i FlorøAdvokat i FosnavågAdvokat i FredrikstadAdvokat i Førde

G-K

Advokat i GjøvikAdvokat i GrimstadAdvokat i HaldenAdvokat i HamarAdvokat i HammerfestAdvokat i HarstadAdvokat i HaugesundAdvokat i HokksundAdvokat i HolmestrandAdvokat i HonningsvågAdvokat i HortenAdvokat i HønefossAdvokat i JessheimAdvokat i JørpelandAdvokat i KirkenesAdvokat i KolvereidAdvokat i KongsbergAdvokat i KongsvingerAdvokat i KopervikAdvokat i KragerøAdvokat i KristiansandAdvokat i Kristiansund

L-O

Advokat i LangesundAdvokat i LarvikAdvokat i LeknesAdvokat i LevangerAdvokat i LillehammerAdvokat i LillesandAdvokat i LillestrømAdvokat i LyngdalAdvokat i MandalAdvokat i Mo i RanaAdvokat i MoelvAdvokat i MoldeAdvokat i MosjøenAdvokat i MossAdvokat i MysenAdvokat i MåløyAdvokat i NamsosAdvokat i NarvikAdvokat i NotoddenAdvokat i OddaAdvokat i OrkangerAdvokat i OsloAdvokat i Otta

P-S

Advokat i PorsgrunnAdvokat i RaufossAdvokat i RisørAdvokat i RjukanAdvokat i RørosAdvokat i SandefjordAdvokat i SandnesAdvokat i SandnessjøenAdvokat i SandvikaAdvokat i SarpsborgAdvokat i SaudaAdvokat i SkiAdvokat i SkienAdvokat i SkudeneshavnAdvokat i SortlandAdvokat i StathelleAdvokat i StavangerAdvokat i StavernAdvokat i SteinkjerAdvokat i StjørdalshalsenAdvokat i StokmarknesAdvokat i StordAdvokat i SvelvikAdvokat i Svolvær

T-Å

Advokat i TromsøAdvokat i TrondheimAdvokat i TvedestrandAdvokat i TønsbergAdvokat i UlsteinvikAdvokat i VadsøAdvokat i VardøAdvokat i VerdalsøraAdvokat i VinstraAdvokat i ÅkrehamnAdvokat i ÅlesundAdvokat i ÅndalsnesAdvokat i Åsgårdstrand

Advokat Bratteng AS, org.nr. 914 845 033

Leif Weldings vei 18, 3222 Sandefjord

Postboks 366, 3201 Sandefjord

+47 337 40 111

Send epost

Mobiladvokaten.no er en tjeneste som drives av Advokat Bratteng AS. 

Vi påtar oss oppdrag i hele landet. Du kan møte oss på mobilen, på kontoret eller ha kontakt med oss på epost eller Digipost.

Dersom du ikke får dekt saksomkostningene dine gjennom forsikring, fri rettshjelp eller som erstatning, vil vi heller ikke belaste deg for reisekostnader og reisetid til nødvendige møter med motpart og rettsmøter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapslene blir primært benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.

Les vår personvernerklæring her: Personvernerklæring