Skilsmisseadvokat helt enkelt

Rådgivning | Forhandling | Prosedyre

Artikler om skilsmisse

Advokatene

Søk fri rettshjelp hos oss

Skilsmisse

Et ekteskap oppløses ved skilsmisse etter forutgående separasjon. Reglene om separasjon og skilsmisse er regulert i ekteskapsloven (el.) De formelle reglene om opphør ved skilsmisse følger av lovens kapittel 4 og 5. Det normale er at skilsmisse innvilges etter at en av partene krever det når de har vært separert i minst ett år, jf. el. §21. Hver av partene kan også kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år, jf. el. §22. 

En ektefelle kan også kreve skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap fra den andre parten. Dersom den andre ektefellen har forsøkt forsettlig å drepe ektefellen eller barna, kan det kreves skilsmisse. Det samme gjelder dersom den andre ektefellen har utsatt dem for alvorlig mishandling, eller opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for det samme, jf. el. §23. 

Dersom det foreligger feil allerede ved inngåelsen av ekteskapet, kan det kreves oppløst. Det gjelder dersom en av partene har vært under 18 år, jf. el. §1a, ekteskapet er inngått mellom nære slektninger, jf. el. §3 og dersom den ene parten har vært gift fra før, jf. el. §4. Dersom ingen av partene reiser sak for å få et slikt ekteskap oppløst, skal statsforvalteren som hovedregel gjøre det.

Virkningen av skilsmisse inntrer den dagen fylkesmannens bevilling er gitt, eller dom er avsagt, jf. el. §25. 

Skilsmisse innvilges normalt av statsforvalteren, jf. el. §27. 

Dersom saken gjelder oppløsning av ekteskap som følge av overgrep eller tvangsekteskap eller oppløsning av ekteskap som følge av feil ved tilblivelsen, treffes avgjørelsen av domstolen. Det samme gjelder dersom partene ikke er enige om at samlivsbruddet har vart i minst to år etter el. §22. 

Søknadsskjema for skilsmisse finner du her. Søknaden kan leveres digitalt eller på papir.

Separasjon

En ektefelle kan kreve separasjon dersom en ikke finner det mulig å fortsette samlivet, jf. el. §20. Separasjonen får ingen rettsvirkninger dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Det er likevel gjort unntak fra samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt og kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet. 

Virkningen av separasjon inntrer den dagen statsforvalterens bevilling er gitt, jf. el. §25. 

Søknad om separasjon kan leveres digitalt til statsforvalteren. Her finner du elektronisk søknad om separasjon.

Mekling

Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må partene møte til mekling før søknaden om separasjon kan behandles. Når meklingen er gjennomført får partene en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder. I helt spesielle tilfeller kan Bufetat gi fritak fra å mekle. Meklingen foregår på familievernkontoret eller hos en ekstern mekler. Her kan du lese mer om den obligatoriske meklingen.

Deling av formuen

Når det er gitt bevilling for separasjon, kan hver av partene kreve deling av felleseie. Det samme gjelder ved skilsmisse, jf. el. §57. 

Felleseie

Hovedregelen er at den samlede formuen skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, jf. el. §58. Dette gjelder ved felleseie. Det gjelder likevel viktige og ofte brukte unntak fra denne hovedregelen. 

Et forhold kan også være unødvendig selv om det har et fornuftig formål. Det kan tenkes at man i et visst område må forvente en del støy, men det kan likevel tenkes at støyen er unødvendig. Et slikt forhold kan bli ansett å være unødvendig dersom det er teknisk og økonomisk mulig å redusere eller fjerne ulempen eller skaden. Dersom naboen uten god grunn nekter å flytte en trampoline lengere unna nabogrensen for å redusere støy, eller at han har stadig velger å klippe gresset midt på natten vil plagen kunne være unødvendig. Det samme vil kunne gjelde dersom det foregår langvarig gravearbeid som medfører støy, og plagen enkelt og billig kan unngås eller reduseres ved at oppføres en støyvegg.

Særeie

Ektefellene kan avtale at det de eier eller senere erverver skal være unntatt fra deling. Dette er såkalt særeie. En slik avtale må inngås ved ektepakt og kan også inngås i forbindelse med et forestående ekteskap, jf. el. §42.

Avtalen kan begrenses til å gjelde deler av formuen eller all formuen til den ene ektefellen eller deler av formuen til begge ektefellene. 

Avtale om særeie kan være tidsbegrenset og det kan settes som vilkår at ektefellene ikke får felles barn. Det kan videre avtales ved ektepakt at særeie ikke skal gjelde ved den ene ektefellens død. Denne bestemmelsen kan også avgrenses til dersom en bestemt av ektefellene dør først. 

Her finner du skjema for ektepakt og veiledning for utfylling og tinglysing. 

Selv om man utsettes for en skade eller ulempe er det ikke i alle tilfeller at tålegrensen er overskredet. En advokat med kjennskap til nabolovens forarbeider og rettspraksis vil kunne vurdere dette for deg, og gi råd om hva du bør gjøre dersom du mener naboens aktiviteter er ulovlige.

Skjevdeling

Verdien av formue som den ene ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet, kan denne kreve holdt utenfor delingen, jf. el. §59. Dette gjelder også arv eller gave en har mottatt etter at ekteskapet er inngått. Etter loven gjelder dette likevel bare «verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde» eller senere har mottatt som arv eller gave. I dette ligger det et krav om at verdiene fortsatt må være i behold og ikke er brukt opp. Dette vilkåret reiser ofte rettslige problemstillinger som våre advokater kan hjelpe til med å vurdere. 

Advokat ved skilsmisse

Har du en sak som gjelder samlivsbrudd eller skilsmisse, er det viktig å velge en advokat som har erfaring fra dette rettsområdet. Våre advokater arbeider daglig med saker om ektefelleskifte og oppgjør mellom samboere.

Dersom det oppstår uenighet om gjennomføringen av et skifteoppgjør, anbefaler vi ofte at partene benytter advokat. Dette er fordi et slikt oppgjør etter samlivsbrudd ofte omhandler store verdier. Det er derfor viktig at du oppnår et riktig resultat.

Noen ganger kan det være tvil om hvilket resultat som følger av lovens regler. Derfor ender også noen skilsmissetvister med rettslig tvist.

Ofte vil det da være grunnlag for å forhandle om en minnelig løsning av saken. Det vil i mange tilfeller være en god løsning for begge parter å løse tvist om et skilsmisseoppgjør utenomrettslig, slik at en unngår store kostnader. Hjelp fra skilsmisseadvokat i en slik prosess gir ofte gode løsninger. 

Avtalefrihet om skilsmisseoppgjøret

Selv om ekteskapsloven oppstiller regler for hvordan formuen skal deles i et skilsmisseoppgjør, er det ingenting i veien for at ektefellene kommer fram til en avtale som fraviker disse reglene. Det er full avtalefrihet om hvordan partene ønsker å løse skiftet, jf. el. §65.

En slik avtale kan likevel settes helt eller delvis til side, dersom den vil virke urimelig overfor en av ektefellene. Søksmålsfrist for å sette en avtale til side, er tre år fra avtalen ble inngått. 

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.