Erstatning etter vaksinering mot koronavirus

Utbruddet av Covid-19 har resultert i et vaksinekappløp blant verdens største produsenter. Per dagens dato har vi tre godkjente vaksiner tilgjengelig i Norge. Det stilles imidlertid nå spørsmålstegn ved om vaksinen utviklet av AstraZeneca har bivirkninger, og videre vaksinering har blitt satt på vent.

Dersom man skulle bli syk etter å ha fått en vaksine, vil man kunne ha krav på erstatning.

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Hva er vaksine og hvorfor vaksinerer vi?

Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunsystemet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.

I Norge er det lagt til grunn at det av hensyn til folkehelsen er gunstig at så mange som mulig vaksinerer seg. Dette vil dessuten ha en positiv samfunnsøkonomisk virkning – jo flere som vaksinerer seg, desto mindre sykdom vil det generelt være i samfunnet, hvilket igjen resulterer i færre sykemeldinger og øvrige sykdomsrelaterte utgifter. Av disse grunner utarbeides det ulike vaksinasjonsprogram som innbyggerne i Norge anbefales å følge. Etter utbruddet av Covid-19 har det eksempelvis blitt utarbeidet et eget koronavaksinasjonsprogram.

Fordi det er samfunnets ønske at flest mulig vaksinerer seg, skal de som opplever bivirkninger i form av skader eller sykdommer etter anbefalt vaksinasjon ha et særlig erstatningsrettslig vern.

Det er verdt å merke seg at skader/sykdommer som følge av andre vaksiner enn de anbefalte, eksempelvis de såkalte «reisevaksinene» ikke nyter det samme erstatningsrettslige vernet. Likevel slik at man også i forbindelse med denne type vaksinasjon vil kunne ha krav på erstatning.

Denne artikkelen vil behandle det særlige erstatningsrettslige vernet som gjelder i forbindelse med anbefalt vaksinasjon.

Pasientskadeloven om vaksine

Det særlige erstatningsansvaret for vaksineskader følger av pasientskadeerstatningsloven § 2 første ledd bokstav d), jf § 3 annet ledd.

Ansvaret er objektivt, det vil si at det ikke er behov for å påvise noen form for skyld fra helsemyndighetenes side.

Skadelidte har krav på erstatning dersom sykdommen «kan» være en følge av vaksinasjonen og staten ikke kan påvise andre mer sannsynlige årsaker til sykdommen.

Eksempler på skader etter vaksinering

Det finnes flere eksempler på skader/sykdom som har oppstått etter vaksinering:

  • Etter svineinfluensaen i 2009 var det flere som utviklet narkolepsi. Dette førte til store medieoppslag.
  • Vaksinering har også resultert i utvikling av ME (kronisk utmattelsessyndrom). Eksempelvis ble flere skadelidte tilkjent erstatning etter å ha utviklet ME etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa.
  • Det er rapportert om utvikling av MS etter vaksinering, blant annet etter MMR-vaksinen.
  • Det er dessuten rapportert om utvikling av cerebral parese og autisme etter vaksinering.

Dersom det ikke er avtalt når boligen skal overleveres følger det av bustadoppføringsloven § 10 at entreprenøren skal starte arbeidet så snart som mulig etter at forbrukeren har bedt om det, og at arbeidet skal utføres med rimelig framdrift og uten unødvendig avbrudd. Avvik fra dette kan tilsi at overleveringen er forsinket, men dette må skjønnsmessig fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Forsinkelse kan gi forbrukeren rett til å kreve forsinkelsesbeføyelser. Forbrukeren kan ha krav på dagmulkt eller erstatning, rett til holde igjen vederlag, og i enkelte, men sjeldne tilfeller – rett til å heve avtalen.

Årsakskravet

Pasientskadeloven oppstiller et vilkår om at sykdommen/skaden «kan» være en følge av vaksinasjonen. Det foreligger altså et krav om mulig årsakssammenheng mellom vaksinasjonen og den aktuelle skaden/sykdommen skadelidte har blitt påført.

Høyesterett har lagt til grunn at det ikke er nødvendig at forskningsresultater påviser en statistisk sammenheng. Spørsmålet om det foreligger årsakssammenheng må foretas basert på en konkret vurdering av den aktuelle vaksinens egenskaper og om disse egenskapene kan være årsak til den aktuelle skaden/sykdommen for skadelidte.

Bevisbyrde

Hvem er det så som må bevise at vaksinen er årsak til skaden/sykdommen man har fått? Det alminnelige utgangspunktet er at det er skadelidte som har bevisbyrden i erstatningssaker. I forbindelse med vaksinasjonsskader snus imidlertid bevisbyrden slik at det er staten som må føre bevis som sannsynliggjør at det er en annen årsak til skaden/sykdommen enn vaksinen. Denne omvendte bevisbyrden er et resultat av det særskilte vernet skadelidte får ved anbefalte vaksiner.

Erstatningens størrelse

Dersom man får medhold i et krav om erstatning som følge av vaksinering, har man krav på erstatning for hele det økonomiske tap som følger av skaden eller tilstanden.

Kort om prosessen

Dersom man har blitt påført en skade eller fått en sykdom etter å ha tatt vaksine, er det viktig å melde inn kravet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Etter at kravet er meldt inn til NPE, vil de foreta en utredning av saken, og vurdere om vilkårene for erstatning er oppfylt.

Får man medhold i et erstatningskrav, vil NPE beregne erstatningens størrelse. Det vil ofte være lønnsomt å ha advokatbistand i forbindelse med beregningen, da dette beror på komplekse vurderinger.

Dersom man ikke får medhold i et erstatningskrav, er det anledning å påklage vedtaket til Pasientskadenemnda.

Får man heller ikke medhold i Pasientskadenemnda, er alternativet å bringe saken inn for domstolene.

Advokatutgifter

Dersom man har blitt påført en skade eller fått en sykdom etter å ha tatt vaksine, er det viktig å melde inn kravet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Etter at kravet er meldt inn til NPE, vil de foreta en utredning av saken, og vurdere om vilkårene for erstatning er oppfylt.

Får man medhold i et erstatningskrav, vil NPE beregne erstatningens størrelse. Det vil ofte være lønnsomt å ha advokatbistand i forbindelse med beregningen, da dette beror på komplekse vurderinger.

Dersom man ikke får medhold i et erstatningskrav, er det anledning å påklage vedtaket til Pasientskadenemnda.

Får man heller ikke medhold i Pasientskadenemnda, er alternativet å bringe saken inn for domstolene.

Yrkesskade

Dersom vaksineringen er anbefalt eller pålagt i forbindelse med utførelse av arbeid, eksempelvis for helsepersonell, vil sykdommer som er en følge av vaksinasjonen også kunne være omfattet av reglene om yrkesskader.

Avslutning

Dersom du mistenker at dine plager skyldes vaksinering, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Vi bistår deg med en vurdering av din pasientskadeerstatningssak, herunder med å melde inn kravet til NPE.

Det gjelder dessuten frister i personskadesaker det er viktig å være oppmerksom på – blant annet foreldelsesfrister. For en nærmere redegjørelse om dette, se vår artikkel om foreldelsesfrister i personskadesaker.

Få advokat dekt på din forsikring

Advokatene

Artikler om personskade

Vaksinering for corona

Huskeliste ved personskade

Les våre viktige tips om hva du må huske på hvis du har blitt påført en personskade. Det kan for eksempel være yrkesskade eller trafikkskade.

Yrkesskader på hjemmekontor

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved arbeid hjemmefra? Denne artikkelen vil kortfattet gi en redegjørelse for hvilke regler som gjelder hvis du blir skadet på hjemmekontor.

Søk fri rettshjelp hos oss