Yrkesskade på hjemmekontor

Koronapandemien herjer fremdeles, og mange av oss er enten pålagt eller følger anbefalinger om å ha hjemmekontor. Gjelder yrkesskadeforsikringen ved arbeid hjemmefra? Denne artikkelen vil kortfattet gi en redegjørelse for hvilke regler som gjelder hvis du blir skadet på hjemmekontor.

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Innledning om yrkeskade og hjemmekontor

Utgangspunktet er at arbeidstaker er yrkesskadedekket ved utførelse av arbeid fra hjemmekontoret.

For å få godkjent en yrkesskade må arbeidstaker ha fått en skade. I tillegg må skaden ha blitt påført i arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet, jf. folketrygdloven (ftrl.) § 13-6, og yrkesskadeforsikringsloven (yforsl.) § 10.

"I arbeid"

Hvis skadehendelsen finner sted i hjemmet under utøvelse av arbeid, er utgangspunktet at arbeidstaker er «i arbeid» på ulykkestidspunktet. Det vil imidlertid være vanskelig i praksis å trekke grensene for når man skal anses å være «i arbeid» og når man ikke er det når man arbeider på hjemmekontor. Det vil nok være lettere å bli hørt med at man var «i arbeid» dersom skaden oppstod mens man satt ved kontorpulten hjemme, enn dersom man lå i sofaen med PC-en i fanget.

Handlinger av privat karakter faller i utgangspunktet utenfor dekningsområdet. Dersom man bestemmer seg for å ta en joggetur i pausen, og man på denne turen faller og brekker armen, vil man ikke være yrkesskadedekket.

Det er ikke rettslig avklart om man er dekket under lunsjpausen eller ved aktiviteter i hjemmet som ikke skjer når man utfører arbeid, men det kan argumenteres for at rimelighetshensyn tilsier at også dette må være omfattet av yrkesskadeforsikringen.

Finansklagenemnda har imidlertid hatt en streng praksis på dette området. I en avgjørelse fra 2017 (sak 2017-779) kom nemnda til at arbeidstaker ikke var dekket av yrkesskadeforsikring yrkesskadedekning da vedkommende under lunsjen på hjemmekontoret gikk ut med søppel og skled på isen. Det er verdt å merke seg at det aktuelle søppelet bestod av jobbrelaterte papirer som skulle kastes. På bakgrunn av denne restriktive praksisen vil det oppstå tvister mellom forsikringsselskapene og arbeidstaker om hvorvidt en skadehendelse er dekket av yrkesskadeforsikringen.

"På arbeidsstedet"

Når arbeidet ikke lenger kan finne sted på ens alminnelig arbeidsplass og kontoret flyttes hjem, vil hjemmet i utgangspunktet anses som arbeidssted i rettslig forstand.

"I arbeidstiden"

Det gjelder dessuten en tidsmessig avgrensning: det er kun skader som oppstår «i arbeidstiden» som omfattes. Arbeidstid er definert som den tiden man står til disposisjon for arbeidsgiver. Skader som oppstår utenfor dette tidsrommet vil dermed ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Det vil i praksis være vanskeligere å trekke disse grensene når man arbeider hjemmefra. Hvordan skiller man arbeidstid og fritid? Dette kan skape mange bevisspørsmål. Hvorvidt ulykken skjer i arbeidstiden må derfor vurderes konkret ut ifra den enkelte arbeidstakers situasjon.

Lovregler om yrkesskade og hjemmekontor

Det er lite rettspraksis om yrkesskader på hjemmekontor, og det finnes ingen konkrete lovregler som eksplisitt regulerer yrkesskader på hjemmekontor. Det er grunn til å anta at den økende bruken av hjemmekontor som følge av pandemien vil øke antallet saker på dette området. Dette vil igjen øke behovet for klarere lovregler. I fremtiden er det dermed grunn til å håpe at lovgiver vil bidra til å klargjøre rettstilstanden på området.

Avslutning

Ved skader som oppstår på hjemmekontoret er det viktig å melde i fra til forsikringsselskapet så raskt som mulig. Vi bistår deg med en vurdering saken, samt med utfylling av meldeskjema til forsikringsselskapet.

Få advokat dekt på din forsikring

Advokatene

Artikler om personskade

Vaksinering for corona

Huskeliste ved personskade

Les våre viktige tips om hva du må huske på hvis du har blitt påført en personskade. Det kan for eksempel være yrkesskade eller trafikkskade.

Yrkesskader på hjemmekontor

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved arbeid hjemmefra? Denne artikkelen vil kortfattet gi en redegjørelse for hvilke regler som gjelder hvis du blir skadet på hjemmekontor.

Søk fri rettshjelp hos oss