Reglene for korona-permittering

Hvilke regler og framgangsmåte er det viktig å ta hensyn til ved permittering av de ansatte i forbindelse med korona-utrbruddet?

Advokat Bratteng AS

21. mars 2021

Innledning om permittering

Mange bedrifter har i disse dager behov for å permittere sine arbeidstakere på grunn av redusert oppdragsmengde og omsetning. Men det er viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for permittering. I motsatt fall vil arbeidstakere kunne hevde seg ugyldig permittert, og arbeidstaker vil kunne få problemer med utbetalinger fra NAV. 

Uskreven rett om korona og permittering

Reglene for permittering følger av uskreven rett. Det innebærer at reglene ikke er fastslått ved lov, men følger av sedvanerett som er bekreftet ved rettspraksis. For organsierte bedrifter gjelder reglene i hovedavtalen direkte. Disse reglene bli ansett som alminnelig rettesnor for hvordan permitteringer skal gjennomføres også for uorganiserte bedrifter.

Grunnlag for permittering

Permittering kan bare gjennomføres når det av saklig grunn er nødvendig for virksomheten. Saklig grunn er driftsinnskrenkning eller driftsstans.

Eksempler på saklige permitteringsgrunner er ordremangel og fulle lagre, råstoffmangel, økte strømpriser, finanskrisen, tap av anbud, økt konkurranse, uforutsette hendelser og andre praktiske arbeidshindringer.

Det vil også være saklig grunn for permittering dersom det inntreffer uforutsette omstendigheter som ulykker, naturhendelser (f.eks. flomkatastrofer, vulkanutbrudd), brann, strømbrudd osv.

Driftsinnskrenkning som følge av korona-utbruddet vil i hovedsak være saklig grunnlag. Men det er viktig at grunnlaget dokumenteres godt, slik at det ikke kan reises tvil om årsaken til permitteringen i etterkant.

Drøftelser med de tillitsvalgte

Før bedriften varsler de ansatte om permittering, skal det gjennomføres drøftelser med de ansattes tillitsvalgte. Dersom bedriften ikke har tillitsvalgt, bør de ansatte oppfordres til å velge dette, eller at de lar seg representere for eksempel ved verneombudet. 

Det som skal drøftes med de tillitsvalgte er grunnlaget for permitteringer, omfanget og kriterier for utvelgelse mellom de ansatte. 

Drøftelser innebærer at de ansatte skal ha mulighet til å fremme sine synspunkter gjennom de tillitsvalgte. De tillitsvalgte må derfor få tilgang på tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne danne seg en oppfatning av grunnlaget for permitteringer og omfanget. 

Det settes opp en protokoll fra drøftelsene som angir hva partene har drøftet, hva de er enige og uenige om. Det er arbeidsgiver som vurderer om det er grunnlag for permittering. Men generelt legges det stor vekt på enighet mellom partene når man vurderer om en permittering er gyldig. 

Nav vektlegger om det er enighet om følgende tre punkter:

  1. om permitteringen er saklig begrunnet innenfor Hovedavtalens rammer
  2. om permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  3. om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen

Utvelgelsen

Hovedavtalen tar utgangspunkt i ansiennitet, men sier også at denne kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Som ved nedbemanning bør kriteriene for utvelgelsen drøftes med de tillitsvalgte. Men det kan ikke stilles like strenge krav til utvelgelsen som ved oppsigelse. Det er viktig at bedriften i ettertid kan dokumentere utvelgelsen som er gjort på en god måte og at den bygger på saklige kriterier. I motsatt fall kan permitteringen anses ugyldig. 

Det er åpning for gradert permittering og såkalt rullerende permittering. Hovedregelen om ansiennitet er ikke til hinder for dette.

Permitteringsvarsel og frist

Permitteringsvarsel skal gis skriftlig til den enkelte ansatte. Hovedregelen er at varsel gis med 14 dagers varsel. Ved permittering som følge av ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. 

Det er ulike oppfatninger av om følgene av korona-utbruddet utgjør en slik uforutsett hendelse som reduserer varslingstiden og det kan bli vurdert ulikt i ulike tilfeller. Nav skriver følgende på sine nettsider:

«Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser

Regjeringen har fremmet forslag om redusert arbeidsgiverperiode til to dager i forbindelse med korona-utbruddet. Dette forslaget har i utgangspunktet ikke noen sammenheng med vurderingen av hvilken varslingsfrist som gjelder, men gjelder spørsmålet om hvem som skal betale lønn til de ansatte når permitteringen er iverksatt.

Varslet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er det ikke mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om noe annet. Det skal herunder fortløpende vurderes om vilkårene for permittering er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser.

Arbeidstakere som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Beviset skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.

Permitteringens lengde

Hovedavtalen fastslår at permittering ikke kan finne sted utover 6 måneder, med mindre partene er enige om at det fortsatt er saklig grunn til det. Det er også et grunnleggende vilkår for permittering, at situasjonen er midlertidig.

Arbeidstaker har rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Etter dette har arbeidsgiver lønnsplikt. 

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver plikter å betale lønn i 15 dager etter at varslingsfristen er utløpt, og permitteringen er trådt i kraft. Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverperioden reduseres til 2 dager i forbindelse med korona-utbruddet. Dette er imidlertid enda ikke vedtatt av Stortinget, eller fastslått når det skal gjelde fra. 

Varsling til NAV

Arbeidsgiver plikter å varsle NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

Her er skjema som kan benyttes:

Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden 

Dagpenger ved permittering

Arbeidstaker kan få opptil 62,4 prosent av inntektene man hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før man søkte dagpenger. Arbeidstaker kan maksimalt få 7 190 kroner per uke før skatt. Du kan selv sjekke hvor mye du kunne fått i dagpenger i NAVs dagpengekalkulator.

Hos NAV finner du også mer informasjon i forbindelse med korona.

Artikler om arbeidsrett

Reglene for korona-permittering

Hvilke regler og framgangsmåte er det viktig å ta hensyn til ved permittering av de ansatte i forbindelse med korona-utrbruddet?

Sluttpakke eller oppsigelse?

En sluttavtale eller sluttpakke er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Hvem skal velges ut ved nedbemanning?

Ved nedbemanning er det viktig å gjennomføre en grundig prosess med arbeidstakerne, før den endelige utvelgelsen. Dersom utvelgelsen ikke anses å være saklig, vil også oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Viktig å huske på ved oppsigelse

Det er viktig at lovens saksbehandlingsregler ved oppsigelse følges. Hvis ikke saksbehandlingsreglene følges, vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig.

Arbeidsmiljølovens viktigste regler

Arbeidsmiljøloven er den viktigste rettskilden i arbeidsretten. Arbeidsmiljøloven regulerer sammen med arbeidsavtalen og tariffavtaler innholdet i de plikter og rettigheter som gjelder mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Advokatene

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.