Viktig å huske på ved oppsigelse

Slik skal oppsigelsen gjennomføres

Det er viktig at lovens saksbehandlingsregler ved oppsigelse følges. Hvis ikke saksbehandlingsreglene følges, vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig.

Advokat Bratteng AS

02. desember 2019

Innledning om oppsigelse

Reglene for oppsigelse av arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven og rettspraksis. Her gjør vi en gjennomgang av de viktigste saksbehandlingsregler og vurderingen av saklig grunnlag.

Grunnlag for oppsigelse

Arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av arbeidsforholdet med grunnlag i:

  • Virksomhetens forhold
  • Arbeidsgivers forhold
  • Arbeidstakers forhold

Saklighetskravet ved oppsigelse

I alle tilfelle må oppsigelsen være «saklig begrunnet». Hva dette innebærer må vurderes med utgangspunkt i domstolenes praksis. Terskelen for å si opp en ansatt som følge av arbeidstakerens egne forhold er høy. Mens oppsigelse som følge av behov for nedbemanning eller omstilling i virksomheten ofte anses som saklig begrunnet. Da kan det likevel reises spørsmål om utvelgelsen er dokumentert og saklig begrunnet.

Det skal alltid gjennomføres en skjønnsmessig avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers behov, som blir endel av saklighetsvurderingen.

Avskjed

Avskjed innebærer en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet, uten at det blir gitt oppsigelsestid.

Vilkåret for å kunne ta i bruk avskjed er at arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Terskelen for å benytte avskjed framfor oppsigelse, er følgelig høyere, men prosessreglene i det følgende er i hovedsak sammenfallende.

Krav om drøftelser før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, skal det avholdes drøftelser med den ansatte og tillitsvalgte. Dette gjennomføres ved at arbeidsgiver innkaller til et drøftelsesmøte. Innkallelsen bør gi arbeidstaker god anledning til å forberede seg til møtet og selv velge å ta med seg sin tillitsvalgte. 

Oppsigelsen vil ikke uten videre være ugyldig dersom det ikke er avholdt drøftelser, men det vil få betydning for vurderingen av sakligheten av oppsigelsen ved en senere rettslig behandling. Det er derfor viktig at prosessen gjennomføres på riktig måte.

Dokumentasjon i oppsigelsessaker

Ved oppsigelse som følge av arbeidstakers forhold, vil det være arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig begrunnet. Det innebærer at det er viktig at arbeidsgiver kan dokumentere de forhold oppsigelsen er begrunnet med.

Videre vil det kunne legges vekt på at forholdene tidligere er tatt opp med arbeidstaker i møtereferat eller ved advarsler. Loven inneholder ingen regler om advarsler, men domstolene har i sin praksis lagt vekt på tidligere advarsler i saklighetsvurderingen.

Formkrav til oppsigelsen

Dersom arbeidsgiver etter avholdte drøftelser fortsatt vurderer at det foreligger saklig grunnlag og velger å gå til oppsigelse, gjelder det krav til hvordan oppsigelsen skal overleveres og hva den skal inneholde. Oppsigelsen må overleveres personlig eller sendes rekommandert og den gjelder fra den anses å ha kommet fram til arbeidstaker.

Oppsigelsen må etter loven inneholde:

  • arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål
  •  retten til å fortsette i stilling
  •  frister for å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stilling
  •  hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt
  • opplysninger om fortrinnsrett hvis oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold
Det kreves ikke at oppsigelsen inneholder begrunnelsen for oppsigelsen, men arbeidsgiver plikter å gi slik begrunnelse skriftlig, dersom arbeidstaker krever det.
 
Reglene som gjelder formkrav er strenge, og dersom de ikke er overholdt, skal oppsigelsen som hovedregel anses å være ugyldig ved rettslig prøving.

Forhandlinger med advokat

Arbeidstaker kan innen to uker etter oppsigelse, fremme krav om forhandlinger. Arbeidsgiver på sin side plikter da å avholde forhandlingsmøte innen to uker. Begge parter kan bistås av rådgiver eller advokat under møtet og det skal settes opp en protokoll som signeres.

Søksmål etter oppsigelse

Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger, er det viktig å merke seg frister for å ta ut søksmål. Fristene løper fra forhandlingene anses avsluttet. Dersom det ikke er avholdt forhandlinger, gjelder fristene allerede fra da oppsigelsen fant sted.

Fristen for å kreve oppsigelsen kjent ugyldig er 8 uker, men dersom kravet bare gjelder erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder. Våre advokater vil bistå i saker om oppsigelse.

 

Advokatene

Artikler om arbeidsrett

Reglene for korona-permittering

Hvilke regler og framgangsmåte er det viktig å ta hensyn til ved permittering av de ansatte i forbindelse med korona-utrbruddet?

Sluttpakke eller oppsigelse?

En sluttavtale eller sluttpakke er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Hvem skal velges ut ved nedbemanning?

Ved nedbemanning er det viktig å gjennomføre en grundig prosess med arbeidstakerne, før den endelige utvelgelsen. Dersom utvelgelsen ikke anses å være saklig, vil også oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Viktig å huske på ved oppsigelse

Det er viktig at lovens saksbehandlingsregler ved oppsigelse følges. Hvis ikke saksbehandlingsreglene følges, vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig.

Arbeidsmiljølovens viktigste regler

Arbeidsmiljøloven er den viktigste rettskilden i arbeidsretten. Arbeidsmiljøloven regulerer sammen med arbeidsavtalen og tariffavtaler innholdet i de plikter og rettigheter som gjelder mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Thomas Cappelen
Les mer
Har etter anbefaling av en kollega brukt Bratteng til en privat sak og er strålende fornøyd med service, responstid og faglig tyngde. De var bl.a. også raskt på banen med en nøyaktig prosessrisiko analyse da tiden var moden for dette; noe jeg til tider har savnet uoppfordrede signal på ved bruk av Oslo advokater for både forretnings- og private engasjementer. Anbefales på det sterkeste.
Gunn Elisabeth
Les mer
Det hele startet med en sms, etter dette har jeg opplevd dette advokat firmaet som profesjonelle, de oppfattet raskt på hva saken handlet om. De er oppdatert på lover og regler, de er ryddig både på å fremlegge saken, og i det skrevne ord. De er hyggelige og de kler seg bra. Ønsker dere lykke til videre.
Christina Frantzen
Les mer
Veldig fornøyd! Ryddig, effektiv og følte hele veien at de tok godt vare på meg gjennom hele prosessen 😊
Håkon Wollan
Les mer
God oppfølging hele veien.
Anne Engebye Rue
Les mer
Advokat Bratteng ved Mia Hoff har gitt trygg og god oppfølging. Kan anbefales.
Previous
Next

Søk fri rettshjelp hos oss

Vi gir ærlige og tydelige råd og vi er stolte av det vi leverer - alltid.